استفاده نمایندگی مجاز و فروش کارخانه معدن در اسپانیا