راه اندازی قدرت برای آسیاب گلوله نمایندگی مجاز و هوا