نمونه ها در یک آسیاب گلوله همگن شدند روش ساخت و ساز جاده