در حال حاضر opoerating minning نام شرکت در ابوجا نیجریه