می کند تلفن تنظیمات نظامی به معنای ذاتا بی خطر است؟ sinoma