از طبقه بندی از کارخانه های تولید سنگ زنی در آلمان