به عنوان در شرکت از ساق پا ذغال سنگ عمل می کنند سنگ