و کارخانه کربنات برای فروش آلمان ماشین های الکتریکی