و پالایش مواد معدنی زغال سنگ و سوخت های فسیلی معایب