آسیاب کوی باشگاه GIA chltay راه ساری در کفش الساهر