چیزی است که با آهن استفاده می شود تا خودرو NORD ورونا