نصب 1810 همراه فلنج شرکت های استخراج معدن و ساخت و ساز