توضیح دهید که چگونه آهن از اتومبیل های شکسته از هم جدا