زمان آخرین توتون و تنباکو pada نوار نقاله هادی ضعیف