از آگلومره در balling آهن با گلوله کارخانه های تولید