خرد کردن تسهیلات برای اصلاح کردن مقاوم به درمان استاندارد معدن