کارخانه آسیاب سیمان در کیگالی و یا در نزدیکی کیگالی