به همین دلیل شفت چرخش در آسیاب سیمان مورد نیاز است