به دنبال patnership برای ایجاد سایت های معدن در آفریقا