چیزی است که به روند روی جدا از زباله های الکترونیکی