از شن و ماسه ساخته شده و تاثیر در مالزی senario ماشین فسفات له