بوته کود جدید توسط کارخانه های اتحادیه دستگاه pulveriser