آنچه را که زندگی به طور متوسط ​​ا یک کارخانه بتن های قابل حمل است