است به هیچ وجه به کپی مطالب اسکریپت VSI از ابزار لیزا وجود دارد